Copyright 2011

 

seo copyright
Copyright © Words2win 2010-2011. Alle rechten voorbehouden.

Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van words2win, materiaal dat zich op de words2win website bevindt, of dat op een met de words2win website verband houdt medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.

Intellectuele eigendom

Words2win houdt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar op grond van de Auteurswet of andere wetgeving ter zake van intellectuele eigendomsrechten toekomen. Alle door Words2win verstrekte stukken, zoals adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door haar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Words2win worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de stukken anders voortvloeit.